Меню Затваряне

Лепило Diamelt P34

ЛЕПИЛО HOT MELT /ГОРЕЩО ТОПЕНЕ/
ДАЙТЕ МИ ЕДИН КВАДРАТЕН САНТИМЕТЪР И ЩЕ ЗАЛЕПЯ СВЕТА!

Базирайки се на вашите знания от училище и перефразирайки известната мисъл на Архимед “Дайте ми опорна точка и ще повдигна света!”, искахме да привлечем вниманието Ви, но и случаят е доста интригуващ, за да го подминем. Представете си лепило, което е способно да залепи целия свят! Такова лепило съществува и има свое име – DIAMELT. Произведено е от една фирма, DIATEX AД, лидер в сектора “Технологии” в света на конфекцията, за който тя се разви особено в насоката на лепилата на принципа на горещото топене (hot melt).

Днес DIATEX може и желае да направи своя опит и вещина достояние на всички съобразителни и развити предприемачи, произвеждайки и продавайки лепилата DIAMELT.

DIAMELT днес е марката, която означава пълна гама стабилни, термозалепващи лепила за всякакви производствени нужди, където качеството на използваното лепило, неговата всестранност, непроменяемост на химико-физичните му качества допринасят по категоричен начин към успеха на една идея и на един продукт.

DIAMELT е термозалепващото лепило за безброй много приложения.

За опаковане:
Затваряне на хартиени, картонени и полиестерни опаковки;
Характеристики:бързодействие, висока лепяща способност, отлични механични качества дори и при ниска температура

За запечатване:
Компоненти от различен материал – пластмаса, метал, керамика, дърво и др. Характеристики: бързодействие, висока лепяща способност, отлични механични качества

За залепване:
Филм от различен материал – хартия, пластмаса, метал, текстил и др. Характеристики: продължителна издръжливост, висока лепяща способност, отлични механични качества

За книговезане:
Прошнуроване на нарязани и зашити книги.
Характеристики: продължителна издръжливост, висока лепяща способност, отлична издръжливост на огъване и устойчивост на летни и зимни температури.

Подлепваща хартия:
Производство на плотер-хартии с термоподлепване в шивашкия сектор, термозалепващи етикети, опаковъчна политенатна хартия и др.
Характеристики: отлично залепване към плата без остатъчни петна(в шивашкия бранш), отлична, непроменлива с времето лепяща способност (при термозалепващите етикети), абсолютна непромокаемост при външни условия и във вода (политенатната хартия).

Специфични приложения:
За специфични приложения е възможно да се разработи нова формула термозалепващо лепило според изискванията на клиента.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДАННИ:

Приложение:
За опаковки с лепене на хартия, картон и гофриран картон (торби, кутии, подложки и др.).

Характерни качества:
– Форма: Твърди гранули
– Цвят: Жълт
– Вискозитет по Brookfield LVT: 1250 mPas при 160°С
– 750 mPas при 180°С
– Точка на размекване (ASTM E 28-67): 104°С
– Време на отваряне: 2 ÷ 3 сек. (максимум)
– Време на залепване: 2 сек. (минимум)

Характеристики и начин на приложение:
Лепилото с горещо топене diamelt P34 се използва за правене на опаковки и подложки с много бързи машини, които изискват малко време за залепване, както и за опаковане с автоматични машини с лепене на хартия, картон и гофриран картон. Препоръчителни температури: за контейнери 160-165°С, за тръбопроводи 165-170°С, за пистолети 170-175°С. Продуктът не трябва да се използва или съхранява продължително време при температури, надвишаващи 190°С. Лепилото diamelt P34 не може да се смесва с други продукти.

Съхранение:
Продуктът запазва без изменение качествата си поне 18 месеца в оригиналната си опаковка при съхранение на хладно и сухо място. Извършвайте съответна подмяна на складовата си наличност.

Разфасовки:
Торби от 25кг., нето 500кг. на пале.

В съответствие с:
Директивите 90/128/EEC, отнасящи се до съблюдаване на изискванията за здравословно опаковане на хранителните продукти.

Важно! Информацията, която ви даваме, считаме за правилна, доколкото сме запознати, и в резултат от проведените тестове. Тук дадените препоръки и предложения в писмена, устна форма или като тестови резултати не дават гаранции и не представляват представителни резултати. Във всички случаи подтикваме и препоръчваме на купувача, преди да използва който и да е продукт, да извърши собствени тестове, за да определи за себе си пригодността на продукта за собствени цели и при собствени производствени условия.

КАРТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Описание на продукта и на фирмата-производител:

Наименование на продукта: DIAMELT P34

Описание на продукта:
Лепило Hot Melt – горещо топене
Приложение: В сектора “Опаковки“ за залепване на хартия, картон и гофриран картон (торби, кутии, подвързии, подложки, поставки и др.)

Състав:
Химически характеристики: Етилен с лепящи качества на основа на винилацетат кополимер

Вредност и опасност от възпламеняване:
Вредни съставки: Няма
Опасност от възпламеняване и експлозия: Нисък риск на опасности. Продуктът може да се превърне във възпламеняема смес или да изгори, ако бъде загрят до температура, по-висока от точката на възпламеняване. Продуктът може да акумулира електростатичен заряд, който при освобождаване може да причини пожар.

Оказване на първа помощ:
Общи положения: В случай на съмнения или ако симптомите са упорити, се обърнете към лекар.

Вдишване: В случай на вдишване на пари, получени при високи температури, изведете пострадалия от зоната на замърсяването и, ако дишането е неправилно или прекъснато, направете изкуствено дишане. В случай на загуба на съзнание пострадалият да бъде поставен в отпуснато положение и да му бъде оказана лекарска помощ.

Контакт с кожата: В случай на контакт с продукта в твърдо състояние, обикновено не се налага оказване на първа помощ. Ако контактите са чести и продължителни, свалете замърсените дрехи и измийте мястото със сапун и вода.

В случай на контакт с разтопен продукт, измийте със студена вода и покрийте с чиста марля. Да се окаже медицинска помощ. Не отстранявайте материала от продукта или дрехите от кожата, защото това може да нарани тъканта на кожата.

Контакт с очите: Плакнете със студена вода, докато раздразнението изчезне. Ако е необходимо, се обърнете към лекар.

Поглъщане: Обикновено не е необходимо да се оказва първа помощ.

Противопожарни мерки:
Агенти за погасяване на пожар: Пяна, прах, СО2,вода

Препоръки: В резултат на горенето се получава черен и тежък дим. Контакт с компоненти на разградения продукт може да причини здравословни проблеми. Охладете с вода повърхностите, изложени на пожара. Угасете пожара.

Предпазни мерки: Персоналът, отговарящ за погасяване на пожара, трябва да носи маски и предпазващи очите средства.

Опасни продукти, производни от горенето: Оцетна киселина (дразнеща), въглероден окис, дим

Мерки срещу непредвидени обстоятелства:
Разсипване на продукта върху земята: Спрете разсипването. Отделете в подходящ контейнер продукта за рециклиране или изхвърляне.

Консултирайте се със специалист как да се извърши изхвърлянето на рециклирания материал в съответствие с действащите закони. Разпръснатите гранули създават опасност от хлъзгане.

Изсипване на продукта във вода: Прекратете изсипването. Информирайте съответното отговорно ниво в случай на плуващи във водата материали или ако те достигнат воден път или отводни канали. По механичен път отстранете изсипания материал. Консултирайте се със специалист как да се извърши изхвърлянето на рециклирания материал в съответствие с действащите закони.

Работа с продукта и съхранение:
Работа с продукта : Избягвайте контакт с кожата и очите. Не вдишвайте парите. По време на производствения процес не яжте, не пийте и не пушете. По отношение на личната безопасност виж т.8, спазвай правилата за безопасност и вземай предохранителни мерки.

Съхранение: Съхранявайте продукта в затворени контейнери. След вземане на желаното количество от продукта затваряйте отново контейнера, за да се избегне инцидентно разпиляване по земята. Следвайте евентуалните инструкции върху етикета.

Температури на съхранение: Съхранявайте продукта при стайна температура, на сухо място и в затворен контейнер.

Контрол условията на работа с продукта / Персонална безопасност:
Системни мерки: Помещенията за работа с продукта трябва да бъдат подходящо вентилирани. Подходяща е тази вентилационна система, която изсмуква изпаренията от помещението.
Персонална безопасност: В случай на вдишване на опасни изпарения използвайте подходяща защитна, респираторна маска. В случай на контакт със затоплен продукт използвайте подходящи ръкавици. По време на работа вземете съответните мерки за предпазване на очите и лицето от изпръскване.

Химико-физични характеристики:
Физическо състояние: Твърдо
Форма: Гранули
Цвят: Жълт
Мирис: Лек
рН: Няма
Точка на омекване: 105º С
Температура на възпламеняване: ≈=280º С
Вискозитет: 1250 mPas при 160º С / 750 mPas при 180º С
Специфично тегло: ≈= 0,9 кг./дм3 (обемна маса) / ≈= 0,6 кг./дм3 (като гранули)
Разтворимост във вода: Неразтворим
Сухо вещество: 100%

Устойчивост и реактивност:
Устойчивост:Продуктът е устойчив при препоръчаните условия и начин на използване. Избягвайте високи температури (>220ºС), които могат да доведат до разграждане на материала до опасни производни (оцетна киселина, въглероден окис, винил ацетат, възпламеними въглеводороди, изпарения).
Реактивност: Няма

Токсикологични данни:
Вдишване: Няма риск при стайна температура. При високи температури могат да се отделят дразнещи изпарения.

Контакт с кожата: Контакт с продукта в твърдо състояние може доведе до леко раздразнение. Избягвайте контакт с топящ се продукт, което може да причини изгаряния.

Контакт с очите: Контакт с продукта в твърдо състояние може доведе до леко раздразнение. Избягвайте контакт с топящ се продукт, което може да причини изгаряния.

Поглъщане: В много редки случаи.

Екологични данни:
Неразграждане: Няма конкретна информация за продукта. Избягвайте изхвърлянето на продукта в околната среда.

Съхранение:
Съхранение: Неизползваният продукт да се съхранява в затворен контейнер или да се изхвърля в съответствие с действащите закони.

Информация за транспортирането:
Опасности: Продуктът не е класифициран към опасните за транспортиране.

Норми:
Класифициране/Етикетиране: Няма норми
Действащи правила:Няма

Други данни:
Информацията, дадена в настоящата Карта за безопасност, се отнася само до гореупоменатия продукт, и може да не е валидна в случай на смесване на продукта с други. Тези данни се основават на нашите действителни познания и са предоставени в съответствие с D.M. 28/1/1992. Не се дават гаранции за точността, надеждността и пълнотата на информацията. Винаги отговорността за съблюдаване на мерките за хигиена, безопасност и защита в съответствие с действащите закони остава за сметка на потребителя.